top1

סיכום המפגש ב-18 באפריל

צפינו בשני קטעי וידאו מאת פקצו'ק רינפוצ'ה.

 

הראשון היה קטע קצר שעסק בסוגים שונים של מוטיבציה, בסדר עולה מבחינת איכות המוטיבציה והתוצאה אליה היא מביאה:

 


1. תרגול על מנת לזכות ביתרונות ובהגנה בחיים אלה
2. מוטיבציה נייטרלית - העדר בהירות לגבי המניע שלנו לעיסוק בדהרמה.
3. חשש מהיוולדות במישורי הקיום הנמוכים - זו נחשבת למוטביציה משופרת ביחס לראשונה, מאחר שהיא כוללת פרספקטיבת זמן רחבה יותר, אם כי מדובר עדיין בשאיפה סמסרית. 
4. רצון להביא את הסמסרה כולה אל סופה, כולל מישורי הקיום הגבוהים והנמוכים כולם.
5. בודהיצ'יטה - רצון להביא את הסמסרה לסיום לא רק עבור עצמנו אלא עבור כל היצורים.

 

לאחר מכן צפינו בקטע שעסק בפרמיטה הרביעית - התמדה.

 


תחילה רינפוצ'ה עסק במושג העצלות, הכולל הבטים שונים אשר מונעים מאיתנו לתרגל ולהתקדם:

 


1. עצלות רגילה - רצון לנוח ולהמנע מפעילות
2. פגיעה בתחושת הערך העצמי והמוטיבציה שלנו - אמונה שגויה שלא נצליח, שגורמת לנו להמנע מעצם הניסיון.
3. מצב שבו ענייני היום-יום פוגעים באפשרות שלנו לתרגל. מצב זה  מורכב מסדר עדיפויות מוטעה, הגורם לנו להעדיף פעילויות אחרות על פני תרגול דהרמה, ומקושי לשלב את הדהרמה בתחומים אחרים של חיינו.

ההתמדה, או החריצות, היא עיסוק מתוך שמחה ומרץ בדהרמה, או במה שאנו רואים כטוב. בהקשר זה הזכיר רינפוצ'ה את ההיבטים הבאים:
1. שריון ההתמדה: גישה החלטית שמונעת מאיתנו להכנע לעצלות.
2. עצם תרגול הדהרמה, המנעות ממעשים שליליים, התמקדות במעשים חיוביים ועזרה לזולת.
3. לא "לסמן וי" על התרגול - תמיד לשאוף לעוד, ולעולם לא לחשוב שמה שעשינו מספיק.

רינפוצ'ה הזכיר גם כי חשוב לדעת מה מצבנו ולהיות כנים עם עצמנו, אבל לא לדכא את עצמנו אם אנחנו מזהים עצלות.

 

דף הבית תרגול ולימוד סיכום המפגש ב-18 באפריל